Adatkezelési tájékoztató

a www.dogside.hu weboldalon megjelenített kurzusokon, képzéseken, tanfolyamokon való részvételhez kapcsolódó adatkezeléshez

 

1. Adatkezelő megnevezése

 

Teljes név: Dr. Varga-Nagy Adrienn e.v. (Továbbiakban: Adatkezelő)
Pozíció: tréner, a „DOGSIDE – családi kutyaoktatás”, tulajdonosa
E-mail címe: csaladikutyaoktatas@gmail.hu
Telefonszáma: 30/485-21-70
Honlapja: www.dogside.hu
Székhelye: 2112 Veresegyház, Huba u. 22.
Levelezési címe: 2113 Erdőkertes, Báthori u. 10/B
Adószáma: 68403678-1-33

 

A www.dogside.hu honlapon látható és olvasható minden tartalom Dr. Varga-Nagy Adrienn ev. tulajdonát képezi.

Dr. Varga-Nagy Adrienn egyéni vállalkozó (dogside.hu domain tulajdonosa) számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A felhasználók személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően és teljes körűen kezeli. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

2. Jogszabályi háttér

 

A www.dogside.hu honlapon található kurzusokhoz, tanfolyamokhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályok alapján járunk el:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: SZJA törvény)

 

2.1. Értelmező rendelkezések

A jelen szabályzat alkalmazásában:

 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

3. Adatkezelési alapelvek

 

Az Adatkezelő személyes adatnak minősülő adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával kezel. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során törekszik arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint jelen szabályzat rendelkezései – így különösen az adatkezelés célhoz kötöttsége, mint alapelv – folyamatosan és maradéktalanul érvényesüljenek. Az Adatkezelő a regisztráció során megadott és a honlapon keresztül megkötött szerződések létrejötte és teljesítése során birtokába kerülő adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célokhoz kötött módon, a szerződések fennállásának időtartama alatt kezeli.

 

4. Regisztráció, az adatkezelés célja, kezelt adatok köre

 

4.1. Regisztráció

A www.dogside.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások előzetes regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül a honlap megtekinthető, de a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére azonban nincs mód. A regisztrációhoz személyes adatok megadása szükséges.

 

4.2. A kezelt adatok köre

személyes adat adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Gazda neve Az azonosításodhoz és kapcsolattartáshoz van rá szükség Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás
E-mail-cím Kapcsolattartáshoz van rá szükség Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás
Telefonszám Kapcsolattartáshoz van rá szükség Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás
Számlázási név és cím Számla kiállításához van rá szükség Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás

Lakcím

(kitöltése csak egyéni képzésre történő jelentkezés esetén szükséges)

A képzés lebonyolítási menete miatt van rá szükség Jelentkezéssel egyidejű, önkéntes hozzájárulás

 

A fenti adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében személyes adatnak minősülnek. Az Adatkezelő különleges adatokat nem kezel.

 

4.3. Az adatkezelés célja

A honlapon történő regisztrációval, a regisztráció megtörténtéhez szükséges adatok rendelkezésre bocsátásával – melynek módja a honlapon található regisztrációs űrlap kitöltése – az érintett hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az Adatkezelő a honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében elektronikus úton létrejövő szerződések megkötése és teljesítése céljából a szerződés, illetve a szerződésből eredő követelések fennállásának időtartama alatt kezelje.

 

5. Elektronikus hirdetések; hírlevelek

 

Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő elektronikus hirdetést és vagy hírlevelet küldjön. Amennyiben az érintett a továbbiakban nem kíván az Adatkezelőtől elektronikus hirdetést kapni, erre irányuló kérését elektronikus úton jelezheti az Adatkezelőnek, aki a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül eleget tesz az érintett kérésének.

 

6. Hozzájárulás fotó- és videó anyagokban történő megjelenéshez

 

Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a tanfolyamokon készült fotó- és videó anyagokban megjelenjen, melyeket az Adatkezelő marketing célokkal használ fel. Bizonyos felvételek marketing célból felhasználásra kerülnek a www.dogside.hu linken érhető el weboldalon. Bizonyos felvételek marketing célból felhasználásra kerülnek https://www.facebook.com/csaladikutyaoktatas/ linken érhető hivatalos Facebook-oldalon. Amennyiben az érintett nem kíván a fentiekhez hozzájárulni, erre irányuló kérését elektronikus úton jelezheti az Adatkezelőnek a regisztrációt követő 3 munkanapon belül, aki a kérés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül eleget tesz az érintett kérésének.

 

7. Az érintett jogai, a jogérvényesítés menete

 

Önt a GDPR alapján a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 

7.1. A tájékoztatás joga

Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről, személyes adatai helyesbítését kérheti, továbbá kezelt adatainak törlését vagy zárolását kérheti. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt az Info tv. lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő az alapvető jogok biztosát évente értesíti.

 

7.2. Az adatok helyesbítése, törlése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett és hatályos törvényben meghatározott módon – kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7.3. Tiltakozási jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

7.4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben bármilyen problémát észlel az adatkezelés kapcsán, kérjük, elsőként jelezze az Adatkezelőnek. Ez hozzásegíti az Adatkezelőt ahhoz, hogy azonnal megoldást tudjon találni, és kizárja annak lehetőségét, hogy ez a jövőben is előfordulhasson. Írjon a csaladikutyaoktatas@gmail.com e-mail címre, és az Adatkezelő a tőle telhető leggyorsabban igyekszik megoldást találni. Amennyiben nem sikerült az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogaiban esett sérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére való hivatkozással.

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, ha a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt.

 

A Hatóság elérhetősége:

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Elérhetőség

Gödöllő és környéke

Facebook oldal

Email

csaladikutyaoktatas@gmail.com

Telefonszám

+36304852170

Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

A weboldalt készítette: tartalomdesign.hu

Share This